Algemeine veurwaarde

Algemeine/juridische zake

 1. Touwpasselijkheid der veurwaarde
  Dees veurwaardes zien vaan touwpassing op alle aonbeiinge, mededelinge en euvereinkomste. In geval van strijdigheid staon dees veurwaarde bove handelsveurwaardes vaan de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij aanders schriftelijk is euvereingekome.
 2. Aonbiedingen en priesopgave
  Aonbiedingen, priesopgave e.d. zien gehiel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering vaan diensten. Priesopgave vinde plaots op basis vaan de ten tijde vaan de opgave geldende preise. Levering vaan goederen en deenste die neet in de priesopgave zien geneump, weure apaart berekend. Verhoging vaan de opgegeven prijs, in geval vaan stijging vaan de inkoopprijs en andere mèt de te verlenen dienstverband houdende koste, zalle weure doorberekend. Es dit binne drie maanden nao de sluiting vaan de euvereinkomst geschiedt heet de klant/opdrachtgever ‘t recht om de euvereinkomst te ontbinden.
 3. Euvereinkomste
  Euvereinkomste zien bindend op ‘t momint dat dees mondeling of schriftelek tot stand zien gekome.
 4. Lievering vaan ambulante deenste
  De lievering vaan deenste geschiedt bij de klant thoes. ‘T te behandelen deer weurt bij de klant thoes gesnojie, tenzij aanders is euvereingekome. Indien is euvereingekome dat ‘t deer weurt gebrach, zal het op de afgesproken tied aanwezig moeten zien. Afwijkingen vaan de afspraken zien veur rekening en risico vaan de klant/opdrachtgever. Vaan de klant/opdrachtgever kin weure verlangd dat hij zekerheid stelt veur ‘t voldoen vaan zien financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid neet is gesteld, kin de lievering vaan goederen en deenste worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aon zijn verplichtingen te dezer zaken nao te komen, is hij aansprakelijk veur alle daaruit direct of indirect voortvloeiende koste.
 5. Euvermach
  In geval vaan euvermach weurt de oetveuring vaan de euvereinkoms opgeschort zoelang de toestand vaan de euvermach de oetveuring belet. Indien de euvermach langer daan veertien dagen aanhoudt, is er ‘n wederzijdse bevoegdheid de euvereinkomst te ontbinde. In geval vaan ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaoling vaan ‘n vergoeding veur ‘t reeds gepresteerde. Onder euvermach weurt verstaon: eder feit of complex vaan feite, liggend boete de mach vaan de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon, die vaan zodanige ernst of omvaank is, dat nakoming vaan de euvereinkoms redelijkerwijze neet mie kin weure verlangd. Euvermach is mede aonwezig indien de leveranceer, om welke rede daan ouch, in gebreke is um goederen of deenste te lieveren, die noodzakelijk zien veur de oetveuring vaan de euvereinkoms. Veur eventuele sjaoj kin de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon neet aonspraokelek weurde gesteld.
 6. Aonspraokelekheid
  De eigeneer/hawwer vaan de ambulante trimsalon is neet aonspraokelek veur enigerlei schade, in welke vörm daan ouch, tengevolge vaan neet direct mèt zien deensverliening verband houdende oerzake. Alle aonspraokelekheid is te alle tijde beperk tot vergeujing vaan de door ‘n derearts in rekening gebrachte koste. bepaolinge.
 7. Garrantie
  Garrantie strèk neet wijer daan tot ‘t verriechte vaan ‘n gelieksoortige deens en zal noets mier in kinne hawwe daan ‘t euvernuits verriechte vaan ‘tgeen slech is verriech.
 8. Reclaamatie
  Reclaamaties terzake vaan ‘n door de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon verliende deens zien slechs vaan weerde mits de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon binne 48 oor vaan de klach op de huugde is gebrach, en vervolgens deent de klant/opdrachtgever binne 24 oor nao melding vaan de klach ziech met ‘t deer bij de trimsalon te vervoge. Reclaamaties terzake vaan gelieverde zake dene uterlek twie maond nao lievering sjriftelek bij de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon te zien ingedeend.
 9. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering vaan goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen vaan deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever vaan rechtswege in gebreke. In dit geval kin de teruggave vaan het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij vaan toepassing:
  a. Bij annulering langer daan 48 uur voor ‘t afgesproken tijdstip, is gein betaling verschuldigd;
  b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur veur ‘t tiedstip vaan de afspraak is 50% vaan de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prieslies vaan de eigenaar/houder vaan de trimsalon) verschuldigd;
  c. Bij annulering korter daan 24 uur veur ‘t afgesproken tijdstip is 100% vaan de veur de deens geldende pries (volgens de prijslijst vaan de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon) verschuldigd.In geval vaan gein betaling is de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon gerechtigd zien vordering te verhogen mèt ‘n vertragingsrente vaan 1% per maand, ingaande 30 dagen nao annulering vaan de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, gehiel veur rekening vaan de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% vaan ‘t in te vorderen bedrag mèt ‘n minimum vaan tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en aander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
 10. Gesjèlle
  Op euvereinkomste, geslote mèt de eigeneer/hawwer vaan de trimsalon, is Nederlands rech touwpasselek. De bevoogde rechter is de rechter, dee de wèt daotouw aonwijst.