Privacyverklaring

[:nl]

Privacyverklaring

Bij Doodle Trimservice Juliëtte hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website:          www.doodletrimservice.nl

Adres:              Mgr Poelsplein 59

Postcode:        6221 SR Maastricht

Email:              info@doodletrimservice.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

– om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

– te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

– Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

– om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

 

3.Onze website, www.doodletrimservice.nl:

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens:

Doodle Trimservice Juliëtte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

– Persoonsgegevens zijn niet gekoppeld aan de website www.doodletrimservice.nl

– Persoonsgegevens zijn opgeslagen in een aparte database, wachtwoord beschermd

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@doodletrimservice.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@doodletrimservice.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8.Overig:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@doodletrimservice.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Doodle trimservice Juliëtte

 

[:Mt]

Privacyverklaring

 

Doodle Trimservice Juliëtte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DTS Juliëtte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DTS Juliëtte verstrekt. DTS Juliëtte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

DTS Juliëtte gebruikt de verzamelde gegevens om:

DTS Juliëtte verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan DTS Juliëtte uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DTS Juliëtte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van informatie aan derden

DTS Juliëtte respecteert de privacy van de alle bezoekers van deze website. DTS Juliëtte verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

DTS Juliëtte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DTS Juliëtte maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTS Juliëtte verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTS Juliëtte op via info@doodletrimservice.nl. www.Doodletrimservice.nl is een website van DTS Juliëtte. DTS Juliëtte is als volgt te bereiken:

Postadres: mgr. Poelsplein 59, 6221 SR, Maastricht
Vestigingsadres: mgr. Poelsplein 59, 622 SR, Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70904782
E-mailadres: info@doodletrimservice.nl

[:en]

Privacyverklaring

 

Doodle Trimservice Juliëtte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DTS Juliëtte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DTS Juliëtte verstrekt. DTS Juliëtte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

DTS Juliëtte gebruikt de verzamelde gegevens om:

DTS Juliëtte verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan DTS Juliëtte uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DTS Juliëtte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van informatie aan derden

DTS Juliëtte respecteert de privacy van de alle bezoekers van deze website. DTS Juliëtte verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

DTS Juliëtte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DTS Juliëtte maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTS Juliëtte verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTS Juliëtte op via info@doodletrimservice.nl. www.Doodletrimservice.nl is een website van DTS Juliëtte. DTS Juliëtte is als volgt te bereiken:

Postadres: mgr. Poelsplein 59, 6221 SR, Maastricht
Vestigingsadres: mgr. Poelsplein 59, 622 SR, Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70904782
E-mailadres: info@doodletrimservice.nl

[:de]

Privacyverklaring

 

Doodle Trimservice Juliëtte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DTS Juliëtte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DTS Juliëtte verstrekt. DTS Juliëtte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

DTS Juliëtte gebruikt de verzamelde gegevens om:

DTS Juliëtte verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan DTS Juliëtte uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DTS Juliëtte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van informatie aan derden

DTS Juliëtte respecteert de privacy van de alle bezoekers van deze website. DTS Juliëtte verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

DTS Juliëtte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DTS Juliëtte maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTS Juliëtte verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTS Juliëtte op via info@doodletrimservice.nl. www.Doodletrimservice.nl is een website van DTS Juliëtte. DTS Juliëtte is als volgt te bereiken:

Postadres: mgr. Poelsplein 59, 6221 SR, Maastricht
Vestigingsadres: mgr. Poelsplein 59, 622 SR, Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70904782
E-mailadres: info@doodletrimservice.nl

[:]